Psykoterapia

Psykoterapiassa autetaan asiakasta tulemaan tietoiseksi tunteistaan ja toimintamalleistaan sekä samaan uusia näkökulmia ja selviytymiskeinoja. Psykoterapia tähtää asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja toimintakyvyn parantumiseen.

Keskeistä on löytää asiakkaan kanssa uusia toimivia ratkaisuja tilainteisiin, joihin halutaan muutosta ja rohkaista häntä olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija. Tavoitteena on asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen tai lieventyminen, uudenlaisen suhteen muodostuminen näihin sekä uusien toimintatapojen löytäminen. Näitä tavoitteita kohti päästään mielen ja kehon itsetuntemuksen- ja ymmärryksen lisääntymisen ja tunteiden säätelyn kehittymisen myötä. Koska aikaisemmat vuorovaikutussuhteet vaikuttavat paljon siihen, miten koemme itsemme ja muut, tutkitaan terapiassa myös kokemuksia menneisyyden ja nykyisyyden ihmissuhteissa. Myös ne kokemukset, joita herää vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa, tiedostetaan aktiivisesti. Voimme vaikuttaa tulevaisuuteemme ja hyvinvointiimme valintojemme ja toimintamme kautta.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian lisäksi viitekehyksiini kuuluvat kognitiivisen psykoterapian, dialektisen käyttäytymisterapian (DKT), psykofyysisen psykoterapian ja hahmoterapian (gestalt) menetelmät. Käytän myös erikseen ja osana muuta psykoterapiaa hypnoterapiaa.

Integratiivisessa psykoterapiassa nähdään, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Terapiamenetelmiä käytetään teoreettisesti perustellusti ja joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Työskentelyotteeni on käytännön läheinen. Erilaiset harjoitukset, esimerkiksi keholliset harjoitukset tai kuvalliset menetelmät ovat osa terapiaa, niitä tehdään yhdessä terapiakerran aikana että ”kotitehtävien” muodossa.

Kirsi Valasti Training & Psykoterapia